EROTYLIDAE - TRIBE:


TRIPLAX
(Platichna) scutellaris Charpentier, 1825

GALLERY BEETLES - EROTYLIDAE(Triplax) aenea (Schaller, 1783)

GALLERY BEETLES - EROTYLIDAE(Triplax) melanocephala (Latreille, 1804)

GALLERY BEETLES - EROTYLIDAE(Triplax) elongata Lacordaire, 1842

GALLERY BEETLES - EROTYLIDAE(Triplax) russica (Linnaeus, 1758)

GALLERY BEETLES - EROTYLIDAE


COMBOCERUS
glaber (Schaller, 1783)

GALLERY BEETLES - EROTYLIDAE
ALEXIIDAE - TRIBE:


SPHAEROSOMA
carpathicus Reitter, 1863

GALLERY BEETLES - ALEXIIDAEglobosum (Sturm, 1807)

GALLERY BEETLES - ALEXIIDAEpiliferum (P. W. J. Müller, 1821)

GALLERY BEETLES - ALEXIIDAEpilosum (Panzer, 1793)

GALLERY BEETLES - ALEXIIDAEreitteri Ormay, 1888

GALLERY BEETLES - ALEXIIDAE
ENDOMYCHIDAE - TRIBE:


CLEMMUS
troglodytes Hampe, 1850

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - ANAMORPHINAE


LEIESTES
seminigra (Gyllenhall, 1808)

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - LEIESTINAE


PLEGANOPHORUS
bispinosus Hampe, 1855

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - PLEGANOPHORINAE


DAPSA
edentata Wollaston, 1864

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - LYCOPERDININAEdenticollis (Germar, 1817)

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - LYCOPERDININAEpalmaensis Franz, 1979

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - LYCOPERDININAE


LYCOPERDINA
(Lycoperdina) bovistae (Fabricius, 1792)

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - LYCOPERDININAE(Golgia) succincta (Linnaeus, 1767)

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - LYCOPERDININAE


MYCETINA
cruciata (Schaller, 1783)

GALLERY BEETLES - ENDOMYCHIDAE - LYCOPERDININAE
BIPHYLLIDAE - TRIBE:


DIPLOCOELUS
fagi Guérin-Ménéville, 1844

GALLERY BEETLES - BIPHYLLIDAE


BIPHYLLUS
lunatus (Fabricius, 1787)

GALLERY BEETLES - BIPHYLLIDAE


BACK